Taharat Musluğu Beta

Taharat Musluğu Beta
KODÖLÇÜKOLİ / ADETKOLİ / KG
271.081
1/2" X 3/8" -
-
271.082
1/2" X 1/2"

-

-
271.083
1/2" X 3/4" -
-