Taharat Musluğu Gama

Taharat Musluğu Gama
KODÖLÇÜKOLİ / ADETKOLİ / KG
271.071
1/2" X 3/8" 100
12,10
271.072
1/2" X 1/2" 100
13,08
271.073
1/2" X 3/4" 100
14,20