Taharat Musluğu Delta

Taharat Musluğu Delta
KODÖLÇÜKOLİ / ADETKOLİ / KG
271.061 1/2" X 3/8" 100 12,00
271.062
1/2" X 1/2" 100 13,15
271.063
1/2" X 3/4" 100 14,35